ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563

1639

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

๑. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑ ชุด 

๒. รายชื่อ “ครูดีในดวงใจ”จํานวน ๑ ชุด 

๓. แบบตอบรับเข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”จํานวน ๑ ชุด 

เพิ่มเพื่อน

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอนที่เป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่รักของนักเรียน เพื่อนครู และชุมชน ให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” นั้น

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับรางวัล จํานวน ๒๑๙ คน จึงขอประกาศรายชื่อ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอให้ท่านแจ้งข้าราชการ ในสังกัดตามรายชื่อ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เข้ารับรางวัล ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร โดยขอให้แจ้งยืนยันเข้ารับรางวัลตามแบบตอบรับ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้เบิกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอํานาจ วิชยานุวัติ) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๔ – ๕

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มาจาก สพร.สพฐ.