คนจะสอบครูผู้ช่วยต้องอ่าน รมว.ศธ.เปิดเผย สรุปหลักเกณฑ์ สาขาวิชาเอก เขตพื้นที่การศึกษา ที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 2/2558

52

ศึกษาธิการ –
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 8/2558
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ว่า
ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ในการประชุมดังกล่าว นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการที่สำนักงาน

ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ

0206.6/ว 18 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยกำหนดให้
สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับออกข้อสอบ
ซึ่งขณะนี้ สพฐ. มีอัตราว่างที่ต้องเร่งบรรจุและแต่งตั้งกว่า
8,000 อัตรา

ต่อมาในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่
8/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

1) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา
30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานตำแหน่งผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน
และยินยอมให้ย้ายหรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้

2)
การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1
กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือก
2.2 กำหนดวันเวลาในการสอบแข่งขัน
2.3 กำกับติดตามการดำเนินการสอบแข่งขัน

3) การดำเนินการของ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อาจมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน
ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

เพิ่มเพื่อน

3.1 กำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอกที่ใช้ในการสอบแข่งขันตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา
3.2 รวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการในสถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควร
เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบตามหลักสูตรท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
3.3 กำหนดองค์ประกอบและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
3.4
ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันตามวันและเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
3.5 กรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและหรือส่วนราชการต่างๆ
ดำเนินการสอบแข่งขันพร้อมกัน
ให้ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว
หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่งจะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด
3.6 การดำเนินการสอบแข่งขัน
หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต
หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม
ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นได้

4) หลักสูตรการสอบแข่งขัน มี 3
ภาค ดังนี้

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (150 คะแนน)
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (150 คะแนน)
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน)

5) เกณฑ์ตัดสิน

ผู้สอบแข่งขันได้
จะต้องได้คะแนนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ

6) การบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง

7) อายุบัญชี

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี
นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

8) การถูกยกเลิกบัญชี

ผู้สอบแข่งขันได้ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

8.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
8.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
8.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
8.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้


นอกจากนี้ สพฐ.ได้เปิดเผยข้อมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่เปิดสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่
2 ปี พ.ศ.2558 แล้ว จำนวน 112 เขตพื้นที่
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558) ดังนี้

ข้อมูลตำแหน่งว่าง
และสาขาวิชาเอกที่แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเปิดสอบ

สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าว
หรือเว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ สพฐ.
 facebook
: pobec


http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1856.pdf


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน