เผยโฉมใหม่คุรุสภา ยุบ 229 อัตรา โละกมว.

71

บอร์ดคุรุสภา มีมติปรับโครงสร้างคุรุสภาใหม่ ลดบุคลากร 229 อัตรา
เชื่องานคล่องตัว กระชับ รวดเร็วขึ้น พร้อมยุบคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
สั่งทบทวนควรมีสำนักงานคุรุสภาจังหวัดหรือไม่


วันนี้ (19 ส.ค.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
เมื่อเร็วๆนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้เห็นชอบการปรับโครงสร้างสำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ให้กระชับ คล่องตัว และทำงานเร็วขึ้น โดยปรับลดกรอบบุคลากรเหลือ
409 อัตรา จากเดิมที่มีกรอบ 638 อัตรา และจะไม่มีลูกจ้าง ซึ่งลดลง 229
อัตรา แต่การปรับลดอัตราดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลให้มีคนตกงาน
เนื่องจากเป็นกรอบที่กำหนดไว้และปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่จริง
เพียง 370คน สำหรับส่วนงานภายในจะแบ่งเป็น 6 สำนัก 1 ศูนย์ 1 หน่วย 1 กลุ่ม
มีอัตราดังนี้ เลขาธิการคุรุสภา 1 อัตรา รองเลขาธิการคุรุสภา 2 อัตรา
ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 อัตรา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 3 อัตรา
สำนักมาตรฐานวิชาชีพ 30 อัตรา สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 34
อัตรา สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ 28 อัตรา
สำนักพัฒนาและส่งเสริวิชาชีพ 28 อัตรา สำนักนโยบายและแผน 17 อัตรา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 อัตรา สำนักอำนวยการ 60 อัตรา หน่วยตรวจสอบภายใน
3 อัตรา กลุ่มพัฒนาระบบงาน 4 อัตรา และ หน่วยบริการงานคุรุสภา 185 อัตรา
ာทั้งนี้ การปรับลดบุคลากรดังกล่าวไม่รวมสำนักงานคุรุสภาจังหวัด
ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้เลขาธิการคุรุสภาไปทบทวนว่าควรมีคุรุสภาจังหวัดอยู่
หรือไม่ โดยโครงสร้างใหม่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

เพิ่มเพื่อน

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า
นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ยกเลิกอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(กมว.) เนื่องจากอำนาจซ้ำซ้อนกับบอร์ดคุรุสภา
และจะตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและวิชาชีพครู เพื่อดูแลภาระงานในเรื่องนี้
พร้อมให้มีคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ขึ้น
หากคณะกรรมการจรรยาบรรณฯตัดสินแล้วรู้สึกไม่พอใจ
ก็สามารถยื่นเรื่องต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ได้
ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้ปรับแก้ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2542 ว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารคุรุสภา
จากที่มีกรรมการซึ่งประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนครู และประธานกรรมการ รวมทั้งสิ้น 39 โดยปรับลดเหลือ 23 คน
และมีปลัด ศธ.เป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภาโดยตำแหน่ง
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าปลัด ศธ.ดูแลภาพรวมการใช้ครูทั้งหมดอยู่แล้ว
จึงควรให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการคุรุสภาด้วย.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 14:00 น.