คุรุสภายืนยันอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีหมดอายุ 8 ธันวาคม 2562 เสร็จทันตามกำหนด

274

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
 กล่าวย้ำการดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาขีพ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าราย ว่า ขณะนี้คุรุสภาเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตทางไปรษณีย์ชุดสุดท้ายประมาณ ๒๐,๐๐๐ ราย เสนอเลขาธิการคุรุสภาอนุมัติให้เสร็จทันในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรุสภารับทราบต่อไป และสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบในเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สำหรับการจัดพิมพ์บัตรสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเริ่งดำเนินการจัดพิมพ์และจัดส่งให้กับสมาชิกในลำดับถัดไป

เพิ่มเพื่อน

เลขาธิการคุรุสภายังกล่าวเน้นว่าผู้ประสงค์จะยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ยื่นคำขอผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e – Services) ที่คุรุสภาพัฒนาขึ้นมา หรือ   ยื่นผ่านคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศที่สังกัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นคำขอที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพราะเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดสามารถรับคำขอตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในระบบได้เช่นเดียวกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส่วนกลาง อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่เห็นชอบมาตรการอำนวย   ความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

e-service
e-service

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  คุรุสภา