รู้จักกับรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 ท่าน

35

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
ตามประกาศลงวันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2557
และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน
ตามประกาศลงวันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2557
และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 18 พฤศจิกายน
พุทธศักราช 2557 นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า
สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง
เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
และแต่งตั้งรัฐมนตรี

   
   
   
   

รู้จักกับรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 ท่าน

 


พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ