ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระ ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้

3185

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระ
ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้มา
ฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

เพิ่มเพื่อน

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 จึงให้ดำเนินการดังนี้

1. ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัวและ
สาระที่ 4 การงานอาชีพ

2. เปลี่ยนชื่อสาระที่ 4 การอาชีพเป็นสาระที่ 2 การอาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระทุกชั้นเรียน รวมทั้งตั้งแต่ปี 2563
ให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดไฟล์คำสั่ง