สพฐ.ปลื้มลดยอดเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

301

เลขาธิการกพฐ.เป็นปลื้ม สพฐ.แก้ปัญหาอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้
เห็นภายในเดือนเดียว เชื่อเดินมาถูกทางแล้ว 

วันนี้(24 ส.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)
เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ตามนโยบายปี
2558 ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ว่า
หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
โดยคัดเลือกโรงเรียนจำนวน 2,020 โรง
มาเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งการสำรวจนักเรียนชั้น ป.1
ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2558 พบว่า มีนักเรียนอ่านไม่ออกร้อยละ 11.5
และเขียนไม่ได้ร้อยละ 8.7 การสำรวจครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2558
นักเรียนอ่านไม่ออกลดลงเหลือร้อยละ 5.6 และ เขียนไม่ได้หลือร้อยละ 5.0
แสดงให้เห็นว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ สพฐ.ได้พัฒนาให้แก่โรงเรียน
และการจัดสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล
นั้นประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้ว

เพิ่มเพื่อน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า ส่วนการสำรวจนักเรียน ชั้น ป.2- ป.6 ก็พบว่า
จำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
รวมถึงอ่านและเขียนไม่คล่องก็ลดลงทุกระดับชั้นเช่นกัน
โดยการประเมินครั้งที่ 1 มีนักเรียน ป.2 อ่านไม่ออก ร้อยละ8.2
เขียนไม่ได้ร้อยละ 11.2 ประเมินครั้งที่ 2 เหลืออ่านไม่ออกร้อยละ 5.0
เขียนไม่ได้ร้อยละ 7.0 ป.3 ครั้งที่ 1 อ่านไม่ออกร้อยละ 5.0
เขียนไม่ได้ร้อยละ 7.6 ครั้งที่ 2 เหลืออ่านไม่ออกร้อยละ 2.8
เขียนไม่ได้ร้อยละ 5.3 ป.4 ครั้งที่ 1 อ่านไม่คล่องร้อยละ 4.4
เขียนไม่คล่องร้อยละ 11.3 ครั้งที่ 2 เหลืออ่านไม่คล่องร้อยละ 2.5
เขียนไม่คล่องร้อยละ 8.1 ส่วน ป.5 ครั้งที่ 1 อ่านไม่คล่องร้อยละ 3.5
เขียนไม่คล่องร้อยละ 9.7 ครั้งที่ 2 เหลืออ่านไม่คล่องร้อยละ 1.9
เขียนไม่คล่องร้อยละ 6.6 และ ป.6 ครั้งที่ 1 อ่านไม่คล่องร้อยละ 2.6
เขียนไม่คล่องร้อยละ 7.0 ครั้งที่ 2 อ่านไม่คล่องร้อยละ 1.4
และเขียนไม่คล่องร้อยละ 4.7 “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 15:54 น.