รมว.ศธ.และ รมช.ศธ.เข้ารับตำแหน่ง

210


พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมด้วย

นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันจันทร์ที่

24

สิงหาคม 2558 เวลา
13.25
น.


โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับเพิ่มเพื่อน

เมื่อเดินทางถึงกระทรวงศึกษาธิการ,

รมว.ศึกษาธิการ
พร้อมด้วย รมช.ศึกษาธิการ ได้สักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง
“พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรี
สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์”

และศาลพระภูมิ
รวมทั้งสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
และรับฟังผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ
ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายหลังการรับฟังผลการดำเนินงานว่า

พร้อมจะขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาไปในแนวทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งจากการหารือกับพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี (อดีต รมว.ศึกษาธิการ) และพลเอก
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยจะเน้น 2
เรื่องหลักที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ
คือ 1) การปฏิรูปการศึกษา
ที่ได้มีการวางแนวทางการดำเนินงานและมีความก้าวหน้าในหลายส่วนแล้ว
จึงจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการนำไปสู่การปฏิบัติเท่านั้น
2) การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
ซึ่งเป็นปัญหาที่แทรกซึมอยู่ในทุกกระทรวง

อย่างไรก็ตาม
ทั้งสองเรื่องนี้จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป
เพื่อทำให้คนไทยเห็นภาพอนาคตการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้
โดยตั้งใจที่จะดำเนินงานตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการและนโยบายเดิมก่อน
เพราะมีการคิดและวางแนวทางไว้แล้ว
โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาที่มีหลายส่วนจะต้องดำเนินการ
เช่น การลดเวลาเรียนของนักเรียน
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูโดยการดำเนินงานตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เป็นต้น

ส่วนการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ได้กล่าวฝากไปยังผู้บริหารทุกคนว่า

ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในองค์กรมาก
เพราะกระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก
หากคุณครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวง
จะช่วยสร้างความเข้าใจและทำให้ครูมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกับที่เราต้องการ

นอกจากนี้

ได้ฝากให้ผู้บริหารองค์กรหลักทำความเข้าใจโจทย์ในงานของตนเอง
ตีโจทย์ให้แตกและละเอียด
เพื่อที่จะได้คลี่ปัญหาออกมาได้อย่างชัดเจน
และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและถูกทิศทาง

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ
ได้กล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานว่า
ต้องการนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติ
ในแนวทางการทำงานที่เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร
ซึ่งจากการได้รับฟังผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
มีความสบายใจมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนต้องการทำงาน
แต่อาจจะต้องดูในรายละเอียดว่ามีข้อติดขัดอย่างไรบ้าง
ข้อมูลภาพโดย
: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี,

บัลลังก์ โรหิตเสถียร 

นวรัตน์ รามสูต

แหล่งที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 276/2558 รมว.ศธ.และ รมช.ศธ.เข้ารับตำแหน่ง