ตัวอย่าง เกียรติบัตร การเข้าร่วมกลุ่ม PLC ระดับสถานศึกษา

621

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี ตัวอย่าง เกียรติบัตร การจัดตั้งกลุ่ม PLC ระดับสถานศึกษา มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่ง คุณครู พิสิฐศักดิ์ ดวงพรม

ตัวอย่าง เกียรติบัตร การเข้าร่วมกลุ่ม PLC ระดับสถานศึกษา
ตัวอย่าง เกียรติบัตร การเข้าร่วมกลุ่ม PLC ระดับสถานศึกษา

ได้เผยแพร่ตัวอย่างเกียรติบัตร การดำเนินการ การจัดตั้งกลุ่ม PLC  ซึ่งประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้ค่ะ

ตามคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ. 0203.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 หน้าที่ 16 วรรค 3 ระบุการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มี 3 ระดับ คือ
1) ระดับสถานศึกษา
2) ระดับเครือข่าย
3) ระดับชาติ

เพิ่มเพื่อน

โดยแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลญานมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่าเป้าหมายและภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่เกิดจากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

“การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (plc) ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 13” ระดับสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มพัฒนา : 16 พฤษภาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2562
จำนวน 52 ชั่วโมง

ประกอบด้วย
เรื่องที่ 1 การพัฒนากระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณโดยใช้กระบวนการสอน 5 ขั้นตอน (MAPLE) จำนวน 26 ชั่วโมง
เรื่องที่ 2 อ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซนต์ จำนวน 26 ชั่วโมง

โดยเกียรติบัตรได้ออกให้กับคุณครูทุกคนที่เข้าร่วมกลุ่ม PLC ตัวอย่างดังภาพด้านล่างเลยค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอมว่า เป็นตัวอย่างการดำเนินการ PLC ที่ดีมากๆเลยค่ะ มีการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีเอกสารหลักฐาน รวมทั้งเกียรติบัตร ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทางและนำไปเป็นตัวอย่างได้ ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ คุณครู พิสิฐศักดิ์ ดวงพรม เป็นอย่างสูงนะคะ