การให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู (หนี้ครู) ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มวงเงินจาก 3 แสน เป็น 5 แสน !!!

996

การให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู (หนี้ครู)
ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มวงเงินจาก 3 แสน เป็น 5 แสน !!!

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวดีมาฝากครับ  เป็นข่าว การให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู (หนี้ครู) ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มวงเงินจาก 3 แสน เป็น 5 แสน   ดังรายละเอียดครับ

 

ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563 โดยได้เพิ่มวงเงินให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 500,000 บาท จากเดิมให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 300,000 บาท และขยายแหล่งหนี้ โดยให้กู้ยืมไปชําระหนี้บัตรเครดิต และบัตรสินเชื่อเงินสดที่มีอยู่เดิม ขยายระยะเวลาผ่อนชําระคืนภายใน 12 ปี (144 งวด) จากเดิมผ่อนชําระคืนภายใน 8 ปี  (96 งวด) รวมทั้งได้ลดระยะเวลาการ รับราชการเป็น 3 ปี จากเดิมรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และให้ผู้ที่เคยกู้ยืมและชําระหนี้เสร็จสิ้นแล้วได้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนอีก โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้

 

 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต้องมีหนี้สินที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมาย โดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
  1.1 เป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมกับธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมายอยู่ก่อนวันยื่นคําขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเป็นหนี้กับบัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสด (ยกเว้น สินเชื่อเช่าซื้อ) อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
  1.2 เป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ําประกันที่มีคําพิพากษาให้ชําระหนี้

 

 1. จํานวนเงินให้กู้ยืม คนละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชําระคืนภายในกําหนด 12 ปี (144 งวด)

 

 1. คุณสมบัติของผู้กู้ยืม
  3.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2561
  3.2 รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3.3 มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชําระหนี้เงินทุนหมุนเวียนแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนและเงินได้รายเดือน
  3.4 เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติดี
  3.5 กรณีที่เคยเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนต้องชําระหนี้เสร็จสิ้น โดยไม่มีการพิดนัดชําระหนี้มาก่อน
  3.6 ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
  3.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคําสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่มีความสนใจ สามารถยื่นกู้ได้ที่ส่วนราชการ และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ที่สังกัด และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th

 

 

การให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู (หนี้ครู) ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มวงเงินจาก 3 แสน เป็น 5 แสน !!!
การให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู (หนี้ครู) ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มวงเงินจาก 3 แสน เป็น 5 แสน !!!

 

ขอขอบคุณที่มา  สำนักงาน ก.ค.ศ.