ปลัดศธ.แจงปรับลดเวลาเรียน แค่ลดเวลาในชั้นเรียนลง แต่เพิ่มเวลาให้เด็กมีโอกาสทำกิจกรรมนอกห้องและยังอยู่ในร.ร.

56

“นพ.กำจร” ปลัดศธ.แจงปรับลดเวลาเรียน แค่ลดเวลาในชั้นเรียนลง แต่เพิ่มเวลาให้เด็กมีโอกาสทำกิจกรรมนอกห้องและยังอยู่ในร.ร.

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานปลัด
ศธ.ได้ทำความเข้าใจถึงการดำเนินงาน ภายหลังจากที่พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
และเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
ซึ่งในส่วนของสป.ศธ.พบว่าหลายเรื่องก็ตรงกับนโยบายเดิมที่มีอยู่แล้ว
แต่ต้องไปเร่งทำให้เร็วขึ้น ขณะที่บางเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่ต้องไปเน้นย้ำให้มากขึ้น

เพิ่มเพื่อน

โดยเฉพาะเรื่องการสร้างสำนึกความเป็นชาติไทยที่รมว.ศึกษาธิการเน้นอย่าง
มาก ทั้งในเรื่องการดูแลธงชาติไทย และหน้าที่พลเมือง
ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของการสร้างชาติให้อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีและการน้อม
รับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการดำเนินการ
ปฏิรูปการศึกษา เรื่องการพัฒนาครู หรือการจัดการศึกษา
ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข โดยเรื่องหน้าที่พลเมือง
สิทธิหน้าที่ได้ชี้แจงรมว.ศึกษาธิการไปแล้วว่าที่ผ่านมามีการนำเรื่อง
หน้าที่พลเมืองสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกระดับแล้ว

ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า จากนี้ไปการทำงานของ
ศธ.คงต้องบูรณาการทุกองค์กรหลักให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
โดยเฉพาะในเรื่องการใช้งบประมาณที่มีลักษณะคล้าย ๆ
กันที่ต้องบูรณาการภายในกระทรวงก่อนส่วนจะเป็นกิจกรรมโครงการใดต้องหารืออีก
ครั้ง

ส่วนเรื่องการลดเวลาเรียนที่จะเปิดขึ้นในเดือนพ.ย.นี้จะเริ่มนำร่องใน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน
3,500 โรงก่อนเพราะเป็นวัยที่ใกล้ชิดครูเป็นวัยเล่นและเรียนรู้
และที่ให้มีการเรียนการสอนถึงเวลา 14.00 น.นั้น
เห็นตรงกันว่าให้ลดเวลาเรียนในห้องเรียนลงแล้วให้เด็กไปทำกิจกรรมนอกห้อง
เรียนเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ลดการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งเรื่องนี้คงต้องขอเวลาอีกเล็กน้อย
แต่เท่าที่ได้มีการหารือกันในที่ประชุม ตกลงกันว่าไม่ใช่ให้เด็กกลับบ้าน
อาจจะเป็นชมรม ต่าง ๆ ก่อน
หลังจากนั้นจึงจะมาสรุปเนื้อหาแนวทางที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

 

แหล่งที่มาของข่าว : http://www.bangkokbiznews.com