คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เสนอ ตั้ง กลุ่มสาระที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม

1039

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาศีลธรรมและจริยธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยให้ เด็กและเยาวชนมีศีลธรรมและจริยธรรม

โดยที่ประชุมมีมติให้เสนอ “แยกสาระและเพิ่มกลุ่มสาระ” ทั้งสาระหน้าที่พลเมือง กับสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ขึ้นเป็นกลุ่มสาระใหม่ กลุ่มสาระที่ 9 คือ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม”
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา”

เพิ่มเพื่อน

อ้างอิง
(บันทึกการประชุมครั้งที่ 4 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 6 วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บันทึกการประชุม ครั้งที่ 6 วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563

 

บันทึกการประชุมครั้งที่ 4 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

 

ขอบคุณที่มา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม