สพฐ.เล่นบทดุ คุมเข้มสอบครูผู้ช่วย

82

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
กล่าวถึงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัวบุคคลเข้ารับราชการ
เข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
ประจำปี 2558 ใน 111 เขตพื้นที่การศึกษา ว่า
การสอบแข่งขันครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)กำหนดให้เขตพื้นที่ฯ
ดำเนินการจัดสอบเองโดยรวมกลุ่มในพื้นที่ตามเขตตรวจราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการ 13 เขต และคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการออกข้อสอบ ดังนี้
เขตตรวจราชการ ศธ. เขต 1 ได้แก่ ม.เชียงใหม่ และ ม.ราชภัฏเชียงราย เขต 2,
3, 4, 5, 6, 9 และ 13 ได้แก่ ม.สวนดุสิต เขต 7 ได้แก่ ม.ขอนแก่น เขต 8
ได้แก่ ม.ราชภัฏนครราชสีมา เขต 10 ได้แก่ ม.ทักษิณ และ เขต 12 ได้แก่
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

“สพฐ.ได้ย้ำเรื่องการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด โดยขอให้สอดส่อง กำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
ซึ่งต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการสอบ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดสำคัญ
ขณะเดียวกันขอให้จัดสถานที่หรือห้องมั่นคงเก็บรักษาข้อสอบและต้องมีคณะ
กรรมการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
โดยควรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารร่วมเป็นกรรมการด้วย
รวมทั้งให้มีเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ด้วย”
รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก
ซึ่งอาจทำให้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารไม่ทัน
ดังนั้นหลังเสร็จสิ้นการสอบได้ขอให้ทุกเขต พื้นที่ฯ
เร่งตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้สอบทุกคน
โดยเฉพาะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาว่า
เคยมีผู้ปลอมแปลงขึ้นเพื่อนำมายื่นสมัครสอบ
ดังนั้นครั้งนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่า
ผู้เข้าสอบคนใดใช้เอกสารปลอมก็จะปรับตกทันที.

 

ที่มา เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 ก.ย. 2558 (กรอบบ่าย)