ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562

423

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562

จากการที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบทุกประเภทและลักษณะ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ข้อ 4 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน 8 ประเด็นการพิจารณา คือ

  • มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
  • มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ
  • มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก เพจศธ360องศา