ไพฑูรย์ ชู 4 จุดมุ่งหมายสภาวิชาชีพครู

51

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อดีตประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า การแก้ไขปรับปรุง
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ที่ผ่านมา
มีการเสนอประเด็นเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการกันอย่างกว้างขวาง
ขณะที่เรื่องปรัชญาและจุดมุ่งหมายของสภาวิชาชีพถือเป็นประเด็นสำคัญกลับให้
ความสนใจน้อย ทั้งนี้
สภาวิชาชีพจัดตั้งขึ้นเพื่อประกันคุณภาพของวิชาชีพเป็นหลักสำคัญ
จึงควรมีจุดมุ่งหมายหลัก 4 ประการคือ
1.ควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทำงาน
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีที่สุด เต็มที่ และถูกต้องตรงไป
ตรงมา
2.ยกฐานะวิชาชีพครูให้มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการและวงสังคมของ
ประเทศและนานาชาติ
3.ช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพให้ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
ไม่ถูกกลั่นแกล้งรังแกโดยกลุ่มคนอื่นๆ และ
4.ดูแลให้ครูมีชีวิตอย่างมีความสุขเหมาะสมกับฐานะตามสมควร
ไม่ต้องพะวงกับการดำรงชีวิตของครอบครัว
จะได้ทุ่มเทเวลาให้กับผู้รับบริการได้เต็มเวลาและเต็มกำลัง จุดมุ่งหมายทั้ง
4
ประการนี้จะเป็นแนวทางให้สภาฯจัดกิจกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
โดยเฉพาะแนวทางในการกำหนดกลุ่มของกรรมการสภาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้
คุณภาพกรรมการแต่ละกลุ่มมีความสำคัญมากกว่าจำนวนที่เสนอ
เช่นเดียวกับประธานกรรมการควรจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่
กรรมการเลือกกันเอง.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 14 ก.ย. 2558 05:15