ทปอ.ไม่ใช้ข้อสอบอัตนัยคัดเข้ามหาวิทยาลัย

66

“ประสาท”ยอมรับข้อสอบอัตนัยดีวัดกระบวนการคิด วิเคราะห์ของเด็กได้
แต่ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้คัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย
เพราะคนสอบแข่งขันหลายแสนคน การตรวจข้อสอบต้องยึดความยุติธรรม
ยันข้อสอบปรนัยคัดเลือกคนได้

วันนี้( 16 ก.ย.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
กล่าวถึงกรณีที่นักวิชาการได้เสนอแนวคิดให้นำข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการสอบคัด
เลือก ว่า ในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือก เช่น
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนัก
ศึกษา หรือ แอดมิชชั่น จะนำข้อสอบอัตนัยมาใช้คัดเลือกเป็นไปไม่ได้
เพราะจำนวนผู้เข้าสอบมีหลายแสนคน และ ที่ผ่านมา
ทปอ.จะระมัดระวังเรื่องของความเป็นธรรมในการตัดสินผู้สอบ
และต้องไม่เกิดความไม่ยุติธรรมเด็ดขาด
เพราะเพียง1คะแนนก็มีความหมายกับผู้สอบ ที่อาจจะตัดสินว่าสอบได้ หรือ
ไม่ได้ ถ้าอาจารย์ไม่มีความเป็นธรรมในการตรวจข้อสอบก็จะถูกร้องเรียนอีก

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า ส่วนที่มีข้อท้วงติงว่าแม้โรงเรียนจะลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ มีการปรับมาใช้ข้อสอบอัตนัยวัดความรู้เด็ก
เพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์มากขึ้น
แต่ถ้าระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยยังไม่เปลี่ยนทุกอย่างจะเหมือนเดิมและ
มีการกวดวิชาเพิ่มขึ้นนั้น
ส่วนตัวตนเห็นว่าถ้าสังคมไทยยังนิยมที่จะให้ลูกเรียนเพื่อเป็นแพทย์
เป็นวิศวกร และเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังไม่กี่แห่ง
ก็จะเกิดการแข่งขันกันสูงและมีการกวดวิชามากขึ้น
แต่ถ้าจะให้มีการปรับระบบการศึกษาให้มีคุณภาพจริงๆจะต้องเริ่มตั้งระดับ
ประถมศึกษา ขึ้นมาจนถึงระดับมัธยมศึกษาที่จะต้องทำให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น
ที่สำคัญตัวครูจะต้องมีทักษะในการวัดและประเมินผลเด็กด้วย


ข้อสอบอัตนัยเป็นข้อสอบที่ดีที่จะทำให้รู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ของเด็กได้
แต่เหมาะที่จะนำมาใช้สอบกับการสอบคัดเลือกที่มีผู้เข้าสอบจำนวนไม่มาก
เพราะต้องใช้เวลาในการตรวจ
อีกทั้งผู้ตรวจต้องมีทักษะในการวัดผลและมีความเป็นธรรมในการตรวจข้อสอบด้วย
อย่างไรก็ตามข้อสอบปรนัย ที่ใช้ในการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นมีมาตรฐาน
สามารถคัดเลือกคนและเกิดความเป็นธรรมอยู่แล้ว“ ศ.ดร.ประสาท กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 11:32 น.