23กศน.จังหวัดนำร่องสอนหลักสูตรคู่ขนาน

1757

วันนี้ (11 พ.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
เปิดเผยว่า
จากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนสายสามัญมีความรู้สายอาชีพ
และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้เห็นชอบให้
กศน.ร่วมดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนและประชาชนที่อยู่นอกระบบนั้น
ระยะแรก
กศน.จะมีการนำร่องในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและจังหวัด
ที่อยู่ในแนวการพัฒนาด้านโลจิสติก
หรือจังหวัดที่มียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งจากสำรวจข้อมูลขณะนี้พบว่า มี 23 จังหวัดที่สนใจ ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ระนอง สงขลา
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ตราด ระยอง
สมุทรปราการ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร
สุรินทร์ หนองคาย และอุบลราชธานี
โดยสาขาวิชาที่จะเปิดสอนเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 12 สาขา
ได้แก่ การโรงแรมหรือการท่องเที่ยว เกษตรกรรม เกษตรทั่วไป เกษตรอินทรีย์
ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด ช่างซ่อมแอร์
ช่างอิเลกทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการต่อเรือ


เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า ในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาสังกัด กศน.
และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
จะร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนคู่ขนานในพื้นที่โดย
กศน.จะจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ
ซึ่งเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ส่วน สอศ.จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 และเทียบโอนผลการเรียนระหว่างกัน
เมื่อเรียนจบผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาจาก 2 สังกัด ได้แก่
วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย จาก กศน.และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จาก สอศ.


“การเรียนหลักสูตรคู่ขนานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้เรียนได้
เนื่องจากวุฒิ ปวช.ได้รับการพิจารณารับรองคุณวุฒิ
และตีค่าอัตราเงินเดือนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)แล้ว
ซึ่งผู้ที่เรียนจบสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่
ก.พ.กำหนด ขณะที่วุฒิ ม.ปลายไม่มีการตีค่าอัตราเงินเดือน
ทำให้การศึกษาแบบคู่ขนานตอบโจทย์ได้ทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพและการศึกษา
ต่อ ทั้งนี้
คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการหลักสูตรแบบคู่ขนานนี้ได้ทันในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 นี้” นายการุณ กล่าว.