ทิศทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

79

ประเด็นเรื่อง               
ทิศทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วัน เวลาออกอากาศ     วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐
๐๘.๔๕ น.

วิทยากร                     นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

ประเด็นสนทนา

ผู้ดำเนินรายการ                          :   
ทิศทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นอย่างไร

 

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา     :   
ภารกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(สกศ.)เป็นองค์กรหลักด้านการจัดทำและพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน
มาตรฐานการศึกษาและกฎหมายการศึกษาของชาติ 
ประเด็นเหล่านี้เป็นทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

                                        สกศ.
ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่นำมาพิจารณา
เช่น นโยบายรัฐบาล แนวโน้มและทิศทางของโลกทั้งในระดับอาเซียนและสากล

 

ผู้ดำเนินรายการ                          :   
ขอเรียนถามท่านผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ

 

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา     :   
ในระยะแรกได้มีการศึกษาวิจัย
ขณะนี้เป็นช่วงที่คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นต่าง
ๆ ที่ได้รวบรวมมา ทั้งจากการศึกษาและวิจัย การดำเนินการคืบหน้าไปพอสมควร

                                        ในส่วนของนโยบายการศึกษา
สกศ. ได้รับมอบหมายให้ศึกษาในเรื่องทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
โดยเฉพาะเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของประเทศไทย มั่นคน มั่งคั่ง ยั่งยืน
ทำอย่างไรให้สามารถผลิตคนได้ตรงตามความต้องการ มีสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการทั้งในระดับประเทศ
และอาเซียน

 

ผู้ดำเนินรายการ                         :    ปัจจัยสำคัญหรือแรงเสริมใด
ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างสมรรถนะที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศ

 

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา    :   
มุ่งไปทางด้านการพัฒนากำลังคน ส่วนในทิศทางของโลก
มีการศึกษาจากการวิจัยพบว่า คนเป็นศูนย์กลางในทุกมิติ
เป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ

                                       
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จได้ นอกจากมีนโยบายที่จัดเจน
รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามทิศทางที่นโยบายกำหนด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
การเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตและพัฒนากำลังคน การศึกษาคือ การลงทุนอย่างหนึ่ง
ไม่ได้มุ่งเฉพาะวัยทำงานเท่านั้น จากข้อมูลพบว่า
มีการลงทุนด้านการศึกษาเฉพาะวัยเรียนซึ่งมีประมาณ ๑๒

๑๔ ล้านคน การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประมาณ ๕
แสนล้านบาทต่อปี การศึกษาระดับอุดมศึกษาประมาณแสนล้านบาทต่อปี
แต่ข้อมูลที่จะพัฒนาคนในวัยทำงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ประมาณ ๔๐ ล้านคนไม่ปรากฎ ทั้ง
ๆ ที่มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ

                                        คนส่วนหนึ่งที่จะต้องคำนึงในการวางแผนในอนาคตคือ
ผู้สูงวัย จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ ๒

เท่าตัวในอีก ๒
๓ ปีข้างหน้า
ผู้สูงอายุบางส่วนมีประสบการณ์สูง สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศ
อีกส่วนต้องอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาให้ช่วยตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระ
สิ่งเหล่านี้จะต้องคำนึงมาก เพราะโครงสร้างประชากรได้เปลี่ยนแปลงไป

 

ผู้ดำเนินรายการ                        :   
การเตรียมแผนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในด้านการศึกษาของกลุ่มคนในวัยแรงงาน
หรือกลุ่มคนผู้สูงอายุไว้อย่างไร

 

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา    :   
แผนการศึกษาแห่งชาติจะต้องเปลี่ยนไป โดยมีการเน้นทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ก่อนแรกเกิด คือ ต้องให้ความรู้กับคนที่จะมีครอบครัวว่า
เมื่อมีครอบครัวแล้ว จะสร้างครอบครัวอย่างไรอยู่อย่างไรจึงจะมีความสุข
มีความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เป็นภาระกับสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางซึ่งถ้ามีการวางแผนชัดเจน
จะมีหลักสูตรต่าง ๆ ตามมา

 

ผู้ดำเนินรายการ                        :   
การศึกษาการปฏิรูปต่อไปจะมุ่งไปสู่บุคคลทุกช่วงวัย
ไม่ได้จำกัดเฉพาะกับวัยเรียนเท่านั้น

 

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา    :   
ถ้าเป็นนโยบายรัฐบาลที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ก็จะมีหน่วยงานต่างๆ
รับผิดชอบไปทำแล้ว แต่ที่รวบรวมเป็นแผน นโยบาย อาจต้องรอระยะเวลา
ซึ่งถ้าในแผนการศึกษาแห่งชาติ

จะเริ่มใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ในปีหน้าจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทั่วประเทศ ช่วงแรก เริ่มดำเนินการวิจัย
เมื่อร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ และรับฟังความคิดเห็น จะให้คณะกรรมการพิจารณา
และสุดท้ายจะดำเนินการประกาศใช้เป็นแผนการศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติสามารถบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ทำให้การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเห็นผลอย่างจริงจัง
เนื่องจากมีสภาพเป็นกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ใช่แค่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น

 

ผู้ดำเนินรายการ                         :   
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคิดว่าในการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถไปในทิศทางที่กำหนดได้นั้น
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานใด

 

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา    :   
ประการแรกคือ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือประชาชนที่มีบุตรหลานเข้ารับการศึกษาหรือแม้
กระทั่งผู้สูงวัย
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สกศ.
จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น
ซึ่งได้มาจากพื้นฐานความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาวิพาก
วิจารณ์แผนการศึกษาชาติ
รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วย
เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาทำการปรับทิศทางพระราชบัญญัติการ
ศึกษา
ซึ่งเป็นกฎหมายและมีผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาอยู่ 
นอกจากนี้ได้มีการดำเนินการประชุมคู่ขนานมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ