ก.ค.ศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1259

ก.ค.ศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อน

สืบเนื่องจากที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เคยจัดการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าทุกตำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังขาดความสอดคล้อง เชื่อมโยง ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล่ำในการเทียบเคียงการเข้าสู่ตำแหน่งในทางปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จึงมีมติให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ส่ง (ร่าง) มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อน เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและได้จัดส่งข้อมูล ข้อเสนอแนะและความเห็นมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความถูกต้อง สอดคล้อง และเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุม

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานก.ค.ศ.