“กมล” เผย ยอดสมัครเป็นแสนคน ขณะที่ตัดสิทธิ์ผู้สมัครเกินหนึ่งแห่งจำนวน 21 ราย

67

สพฐ.ปิดรับสมัครครูผู้ช่วยแล้ว “กมล” เผย ยอดสมัครเป็นแสนคน
ขณะที่ตัดสิทธิ์ผู้สมัครเกินหนึ่งแห่งจำนวน 21 ราย

วันนี้ (21 ก.ย.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง 2
ประจำปี 2558 โดยรับสมัครวันที่ 14-20 ก.ย.2558 ใน 110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
ใน 44 กลุ่มวิชา จำนวน 1,611 อัตรา นั้น ขณะนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว
โดย มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 110,926 คน
ซึ่งเขตพื้นที่ที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา( สพป.)ศรีสะเกศ เขต4 จำนวน4,468 คน
สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 4,427 คน สพป.เชียงใหม่ เขต5 จำนวน 3,290 คน
สพป.สุรินทร์ เขต2 จำนวน2,753 คน และสพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 2,628 คน
ส่วนวิชาเอกที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
14,540 คน คอมพิวเตอร์ 13,710 คน สังคมศึกษา 12,650 คน วิทยาศาสตร์ จำนวน
11,642 คน และภาษาอังกฤษ 10,594 คน
ทั้งนี้พบว่ามีผู้สมัครมากกว่าหนึ่งแห่งจำนวน 21 คน
ซึ่งถือว่าผิดหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา(ก.ค.ศ.) ที่กำหนดให้สามารถสมัครได้เพียงแห่งเดียว
ดังนั้นผู้สมัครทั้ง 21 รายจึงถูกตัดสิทธิ์ทันที

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับ 44 กลุ่มวิชามีจำนวนผู้สมัคร ดังนี้
ภาษาไทย 7,011คน คณิตศาสตร์ 8,723 คน ภาษาอังกฤษ 10,594คน ภาษาจีน 626 คน
ภาษาญี่ปุ่น 193 คน ภาษาฝรั่งเศส 29 คน ภาษาเยอรมัน 3 คนวิทยาศาสตร์ 11,642
คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,505คน ฟิสิกส์ 10,000 คนเคมี 874 คน ชีววิทยา
1,143 คน สังคมศึกษา 12,630 คน สุขศึกษา 405 คน พลศึกษา 8,439คน
สุขศึกษาและพลศึกษา 394 คน ดนตรี 441 คน ดนตรีศึกษา 418 คน ดนตรีไทย 420
คนดนตรีสากล 340 คน ดุริยางคศิลป์ 21 คน ศิลปศึกษา 1,466คน ทัศนศิลป์ 50 คน
นาฏศิลป์ 1,570 คน คอมพิวเตอร์ 13,710คน อุตสาหกรรมศิลป์ 1,849 คน
เกษตรกรรม 1,926คน คหกรรม 782 คน ประถมศึกษา 3,401 คน ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
14,340คน จิตวิทยาและการแนะแนว 739 คน จิตวิทยาคลินิก 5 คน
วัดผลและประเมินผลการศึกษา182 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา 507 คน ช่างยนต์ 33
คน บรรณารักษ์ 550 คนโสตทัศนศึกษา 99 คน ประวัติศาสตร์ 26 คน การเงิน/บัญชี
1,738คน การศึกษาพิเศษ 770 คน กายภาพบำบัด 1 คน กิจกรรมบำบัด 3 คน
บริหารธุรกิจ 80 คนวิศวกรรมไฟฟ้า 28 คน

ทั้งนี้จะมีการสอบข้อเขียน ภาค ก
ความรู้ความสามารถทั่วไปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และอุดมการณ์ความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 10 ต.ค.2558 สอบ ภาค ข
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 11 ต.ค.2558 และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 12 ต.ค.2558 ประกาศผลการสอบ
วันที่ 20 ต.ค.2558

อ่านต่อที่ : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 16:51 น.