ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562

499

ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ดูผลสอบรายโรงเรียน

 

ดูผลสอบรายบุคคล