เล็งรวม ขอวิทยฐานะ เหลือรูปแบบเดียว

79

“กำจร” เผย ก.ค.ศ.จัดระดมความคิดเห็นการประเมินพีเอรูปแบบใหม่ หลัง บอร์ด
ก.ค.ศ.มีมติสั่งทบทวนเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ
เล็งในอนาคตเกณฑ์การประเมินอาจเหลือรูปแบบเดียว 

วันนี้ (22 ก.ย.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)
มีมติให้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิทยฐานะ หรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ PA (Performance Agreement)
เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการประเมินด้วยการสอบทางวิชาการมาก
เกินไป
จึงให้ปรับวิธีประเมินไปยึดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นหลักนั้น
ขณะนี้ ก.ค.ศ.ได้ประชุมในประเด็นดังกล่าวแล้ว
ทราบว่ามีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะการทำงานของครูบางคนที่ต้องดูแลเด็กพิเศษ เช่น
เด็กออทิสติกที่มีอารมณ์แปรปรวน และต้องดูแลทั้งวันทั้งคืน
ครูจึงต้องมีความอดทน แม้กระทั่งโดนเด็กตบหน้าก็ไม่โกรธ
ซึ่งถือว่าครูเหล่านี้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอย่างแท้จริงโดยไม่หวังการ

เพิ่มเพื่อน

ขอวิทยฐานะจึงอาจใช้การทำงานตรงนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าสู่วิทยฐานะได้
เช่นกัน ไม่ใช่ดูที่ผลงานทางวิชาการเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นว่าการประเมิน PA ไม่ควรมีคำว่ามาตรฐานกลาง
แต่ควรให้เป็นข้อตกลงตามสภาพการทำงานจริงของแต่ละโรงเรียน
เพราะการทำงานในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการประเมินความยากง่าย
จึงต้องแตกต่างกันไปด้วย

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อไปว่า ในการประชุม ก.ค.ศ. วันที่ 24 ก.ย.นี้
ตนจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้ที่ประชุมรับทราบ
และจะเสนอให้เลื่อนการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินPA หรือ ว.7
ออกไปโดยไม่มีกำหนด เพื่อรอจัดทำหลักเกณฑ์ใหม่ให้แล้วเสร็จก่อน
โดยระหว่างนี้ครูสามารถขอรับการประเมินผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง หรือ ว.13
และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ หรือ ว.17ไปก่อน
และในอนาคตอาจจะมีการรวบรวมข้อดีข้อเสียของ ว.13 และ ว.17
มารวมไว้ให้เหลือการประเมินเพียงรูปแบบเดียว “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 16:12 น.