เดินหน้าลดจำนวนตัวเลขเด็กออกกลางคัน

52

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินหน้าลดจำนวนเด็กออกกลางคัน
ผุดมาตารการอุ้มเด็กด้อยโอกาสให้จบหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

วันนี้ (22 ก.ย.)นางณรี สุสุทธิ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า
สพฐ.ได้รวบรวมข้อมูลตัวเลขนักเรียนในสังกัดที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน
ระหว่างปีการศึกษา 2555-2557 พบว่า ในปีการศึกษา 2555
มีนักเรียนที่ออกกลางคัน จำนวนทั้งสิ้น 32,799 คนปีการศึกษา 2556 จำนวน
12,165 คนและในปีการศึกษา 2557 จำนวน 8,814
คนทั้งนี้เมื่อจำแนกเฉพาะนักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา
2557แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 1,760 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน
4,290 คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2,764 คน

เพิ่มเพื่อน

ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต่อไปว่า
สำหรับสาเหตุของการออกกลางคันส่วนใหญ่ต้องอพยพตามผู้ปกครองมีปัญหาในการปรับ
ตัว มีปัญหาครอบครัว ต้องหาเลี้ยงครอบครัว ออกไปสมรส
ฐานะยากจนเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุ และถูกจับต้องคดี
ตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้ตัวเลขของนักเรียนที่ออกกลางคันนับตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2555เป็นต้นมาจะลดลงตามลำดับ แต่ ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)
ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามลดจำนวนตัวเลขของนักเรียนที่ออก
กลางคันลงไปอีกด้วยการกำหนดแนวทางในการปฎิบัติงานที่เป็นรูปธรรม

“กรณีเด็กต้องออกกลางคันเนื่องจากต้องอพยพตามผู้ปกครองให้ผู้ปกครองแจ้งลา
ออกให้บุตรหลานก่อนก่อนนำหลักฐานไปสมัครเรียนในโรงเรียนอื่น
ทั้งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เด็กได้มีโอกาสเรียนมากกว่าให้ออกไปทำงาน
ส่วนการหารายได้นั้นทางโรงเรียนจะสอนอาชีพให้แก่ผู้ปกครองเพื่อให้มีรายได้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว
กรณีเด็กท้องและต้องลาออกไปสมรสเมื่อเด็กคลอดบุตรแล้วยังเปิดโอกาสให้เด็ก
กลับเข้ามาเรียนต่อในโรงเรียนได้แต่หากเด็กรู้สึกอับอายไม่สามารถเรียนต่อใน
โรงเรียนเก่าได้ก็จะจัดหาโรงเรียนอื่นให้สำหรับเด็กที่เจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาลได้ประสานกับโรงพยาบาลเพื่อจัดครูเข้าไปสอนเด็กถึงเตียงนอนขณะที่
เด็กต้องคดีจะประสานกับกระทรวงยุติธรรมจัดครูเข้าไปช่วยสอนภายในสถานพินิจ
คุ้มครองเด็กด้วยซึ่งแนวทางต่างๆเหล่านี้หากทุกโรงเรียนนำไปปฎิบัติอย่าง
จริงจังมั่นใจว่าจะช่วยลดจำนวนเด็กออกกลางคันและทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนจน
สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างแน่นอน”นางณรี กล่าว. “

อ่านต่อที่ :
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 16:11 น.