อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research มีเกียรติบัตร

14055

การวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research

 

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งเป็น
การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นครั้ง ๆ ไป หรือเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ผลการวิจัยที่ค้นพบนี้ไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงกับกลุ่มอื่น ๆ ได้ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวงจำกัด หรือเป็นปัญหาเฉพาะที่ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนบางอย่างที่ครูต้องการค าตอบมาอธิบายเฉพาะที่ เกิดขึ้นในห้องที่ตนรับผิดชอบอยู่ เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับปัญหาของห้องเรียนอื่น ๆ การศึกษาปัญหาลักษณะนี้
เราเรียกว่าการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

 

ซึ่งเป็นรูปแบบของการวิจัยที่ครูกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษา และการวิจัยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของห้องเรียน จึงอาจกล่าวได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิธีการวิจัยที่ออกแบบ และพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ครูสามารถค้นพบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในห้องเรียนบ้าง และยังช่วยให้ครูทราบข้อมูลที่จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต โดยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงบรรยาย หรือการวิจัยเชิงทดลอง อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นวิธี
การศึกษา

 

ใบความรู้หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research

 

ระบบจะเปิดให้ทำแบบทดสอบ วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00น. นะคะ

เข้าทำแบบทดสอบ

 

หากคุณครูทำแบบทดสอบผ่าน 70% จะได้รับเกียรติบัตร โดยระบบจะส่งเข้า E-mail ทันทีค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research มีเกียรติบัตร
อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research มีเกียรติบัตร