แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

1268
นักเรียนยากจนพิเศษ
นักเรียนยากจนพิเศษ

แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน

1. หนังสือแจ้งเขต

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

 

ข้อมูลจาก   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน