อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

7700

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาฝากคุณครูค่ะ โดยคุณครู สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้นะคะ ก่อนอื่นไปดูความหมายของระบบการประกันคุณภาพการศึกษากันเลยค่ะ

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา

  • การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผลและ
    การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร PDCA
    (Plan-Do-Check-Act) เป็นการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษานั้นๆ
  • การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้นๆ

ขอบคุณที่มา WESTERN UNIVERSITY

 

 

เพิ่มเพื่อน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

 

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 

เข้าอบรมออนไลน์

 

ซึ่งนอกจากหลักสูตร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ยังมีอีกหลายหลักสูตรของ สพม.38 ที่คุณครูสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะ ตามลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

1 SPM01-01 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2 SPM01-02 นวัตกรรมการนิเทศและการศึกษาชั้นเรียน
3 SPM01-03 การนิเทศแนวใหม่
4 SPM03-01 การบริหารงานพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับสถานศึกษา
5 SPM03-02 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
6 SPM04-04 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7
8 SPM04-02 การคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.38 (ฉก.ชน.สพม.38)
9 SPM04-03 การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์
10 SPM05-01 นวัตกรรมทางการศึกษา Educational Innovation
11 SPM05-02 การสร้างเอกสารทางวิชาการ : คู่มือปฏิบัติงาน
12 SPM05-03 Digital Literacy การรู้ดิจิทัล

 

 

เมื่อคุณครูอบรมเสร็จ และทำแบบประเมินความพึงพอใจ จะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้เลย โดยไม่ต้องรอระบบส่งเข้า E-mail ค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ไม่ต้องรอเกียรติบัตรจาก สพม.38 จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ