ครูแห่เกษียณ 2.8 แสนคนใน 15 ปี สาขาคณิตศาสตร์ ขาดแคลนครูมากสุด

91

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายสมพงษ์ จิตระดับ
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า
จากการรวบรวมข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)
เกี่ยวกับจำนวนครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ที่จะเกษียณอายุราชการ ใน พ.ศ.2556-2570 หรืออีก 15 ปีข้างหน้า
พบว่ามีทั้งหมด 288,233 คน

โดยปีที่มีครูเกษียณจำนวนสูงสุด คือ ปี 2562 จำนวน 28,246 คน

โดยสาขาที่มีความต้องการมากที่สุดตั้งแต่ปี 2557-2562 มีจำนวน 5 สาขา ได้แก่

  • คณิตศาสตร์ 14,399 คน
  • ภาษาอังกฤษ 13,852 คน
  • ภาษาไทย 11,454 คน
  • สังคมศึกษา 7,487 คน
  • วิทยาศาสตร์ 7,462 คน

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

  • มีความต้องการครูสาขาภาษาอังกฤษมากที่สุด
  • รองลงมาคือ เครื่องกล
  • การจัดการทั่วไป
  • คอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามจากการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่า
ข้อมูลผู้เกษียณแต่ละปีไม่ใช่ตัวเลขความต้องการครูแต่ละปีหรือแต่ละสาขา
จำเป็นต้องมีการสำรวจตัวเลขครูที่ต้องการอย่างละเอียดเพื่อการผลิตที่ถูก
ต้อง

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ มติชนออนไลน์ วันที่ 16 ธันวาคม 2558