e-Learningเพื่อพัฒนาอาชีพ เรียนฟรีที่นี่!

68

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2552
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning
เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้
มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square
โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาส
ศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้
ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415
แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย

เข้าเรียนได้ฟรีที่นี่ หรือ http://edltv.vec.go.th/

เพิ่มเพื่อน

เข้าเรียนได้ฟรีที่นี่ หรือ http://edltv.vec.go.th/