advertisement

หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า

3323

advertisement

หลักสูตรอบรมออนไลน์ ขอทำวิทยฐานะได้ 15 ชม.
หลักสูตรอบรมออนไลน์ ขอทำวิทยฐานะได้ 15 ชม.

advertisement

หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 629181345

โรงเรียนบ้านวังเต่า  รหัสหน่วยพัฒนา 1080210323000

หลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา  (นับชั่วโมงเพื่อขอวิทยฐานะได้ 15 ชั่วโมง) อบรมออนไลน์ 28-31 พ.ค. 2563
🗣เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 150 คน เท่านั้น. ‼️  วิทยากร ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย และคณะ📝
📚“‘การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพ’”

รายละเอียด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพ

เพิ่มเพื่อน

advertisement

หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า
หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า
หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า

 

advertisement

หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า
หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า
หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า
หลักสูตรอบรมออนไลน์ รับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ขอวิทยฐานะได้ 15 ชม. จาก รร.บ้านวังเต่า

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  โรงเรียนบ้านวังเต่า <<