ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! 42 นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

521

เอกสาร 42
นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ฉบับนี้
เป็นผลผลิตที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้คุณภาพเยาวชน (สสค.)
ได้สนับสนุนทุนในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยม
ศึกษา ครั้งที่ 1/2554
โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ได้
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

     และเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสค.
เป็นการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยในการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ จึงกำหนดให้มีคณะติดตามสนับสนุน
และประเมินผลโครงการทั้ง 194 โครงการ
โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคนิคการถอดองค์ความรู้ตลอดจนการลง
เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง

     ผลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 195
โครงการ
ได้มีส่วนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามโครงการร่วมกันคัดเลือกโครงการที่
มีความโดเด่นด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่สอดรับกับบริบทท้องถิ่น
วิถีชีวิตชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เรียน
และนำมาเรียบเรียงข้อมูล
เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษากระบวนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม รวม 42
โครงการ ประกอบด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการคิด 14 โครงการ
การส่งเสริมทักษะชีวิต 23 โครงการ
และการบริการจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 โครงการ

เพิ่มเพื่อน

     คณะผู้จัดทำหวังว่าเอกสารเล่มนี้
คงจะเป็นประโยชน์และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้สนใจ
ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดอย่างเป็นระบบ
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียน
ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ครับ

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ตู้ ป.ณ. 34 ปณฝ. สนามเป้า กรุงเทพฯ 10406
โทรศัพท์: 02-619-1811
โทรสาร: 02-619-1810, 02-619-1812
อีเมล: [email protected]