6 เทคนิคจัดการเรียนรู้ สำหรับคุณครูมือใหม่

151

นอกจากแผนการสอนที่คุณครูมือใหม่จะต้องเตรียมตัวแล้ว
การสร้างบรรยากาศและการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนให้เหมาะสมในการเรียนรู้ก็
เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนนั้นเป็นใจต่อการศึกษา
รวมถึงสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนักเรียนได้  6
เทคนิดจัดการเรียนรู้ต่อไปนี้
จะเป็นตัวช่วยชั้นดีให้คุณครูได้นำไปจัดการพฤติกรรมของนักเรียน

1. ยิ้มเข้าไว้
การยิ้ม
เป็นการส่งข้อความที่ทรงพลังทำให้เด็กนักเรียนสัมผัสถึงความสุภาพและความ
เมตตาได้   นอกจากนั้นยังทำให้นักเรียนได้คลายความกังวล
สร้างไมตรีจิตและส่งเสริมบุคลิกที่น่าคบหา ซึ่งสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากเมื่อเด็กเกิดความชอบและรู้สึกไว้วางใจในตัวคุณครู เด็กๆ
จะมีพฤติกรรมที่ยอบรับฟัง ตั้งใจเรียน และมาเข้าห้องเรียน
ดังนั้นอย่าลืมยิ้มและส่งสายตาแห่งมิตรไมตรีแก่เด็กนักเรียนเหล่านั้น

2.มีกฎระเบียบที่ชัดเจน

การมีกฎระเบียบอย่างชัดเจนในห้องเรียนนั้น
จะเป็นการป้องกันสิทธิในการเรียนของนักเรียนทุกคน
ให้เด็กได้เรียนรู้และสนุกกับการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงปกป้องสิทธิ์การสอนของครู
ซึ่งกฎแต่ละข้อนั้นต้องครอบคลุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเป็นการรบกวน
การเรียนการสอนของผู้อื่นได้
โดยคุณครูควรกำหนดกฎแต่ละข้ออย่างชัดเจนในช่วงสองสามวันแรกของการเรียน 
และมีการสาธิตจำลองเหตุการณ์พฤติกรรมทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม
เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจกฎมากยิ่งขึ้น  เช่น
การยกมือก่อนถามคำถามของเด็กนักเรียน เป็นต้น

3.แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นให้เด่นชัด

ผลที่ตามมาจากการกระทำไม่ว่าด้วยสิ่งใดก็แล้วแต่ จะเป็นการให้เด็กๆ
ได้เรียนรู้โดยไม่ต้องใช้การบรรยายและการลงโทษ 
ในส่วนของการรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกก็เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างแรง
บันดาลใจของนักเรียนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งในทางสังคมและด้านวิชาการ

คุณครูควรดำเนินการให้เด็กในห้องได้เรียนรู้ถึงผลที่ตามมาให้เด่นชัด
ด้วยการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่เกิดขึ้นหากมีการละเมิด 
ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณด้วยถ้อยคำหรือภาษากาย
ในการส่งใบเตือนหรือเรียกผู้ปกครอง และหรือระยะเวลาที่สิ้นสุดการเตือน

เมื่อนักเรียนได้เห็นถึงสัญญาณต่างๆ ที่คุณครูได้ส่งมาแล้ว
วิธีการนี้จะไม่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งหรือความโกรธเมื่อเกิดเหตุผิดพลาดในการ
ลงโทษ  เพื่อให้เด็กนั้นมีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ
และให้คำมั่นว่าจะไม่แสดงพฤติกรรมแบบเดิมอีกครั้ง

4. คงเส้นคงวา

ความไม่คงเส้นคงวา 
เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียการควบคุมมากที่สุด
เมื่อคุณครูนั้นปล่อยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นดำเนินการไปอย่างไม่มี
การควบคุม  หรือแค่ว่ากล่าวตักเตือนแทนกฎเกณฑ์ที่บังคับ
นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เด็กนักเรียนเห็นว่าตัวคุณครูนั้นไม่มีความน่าเชื่อ
ถือ ทำให้เกิดความผิดหวัง ไม่พอใจและเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น

กุญแจสำคัญของการสร้างความคงเส้นคงวาก็คือ
การย้ำเตือนตนเองอย่างต่อเนื่องว่าความสำเร็จในการควบคุมพฤติกรรมของนัก
เรียนนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ 
เมื่อเกิดการละเมิดการตอบสนองต้องเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กว่าเป็นระเบียบขั้นตอนปกติของผลที่เกิดขึ้นจาก
การละเมิดกฎที่วางไว้

5.สร้างกิจวัตรแบบแผนการเรียนรู้

กิจวัตรเป็นส่วนประกอบหลักในดำเนินการเรียนการสอนในห้องเรียน
ช่วยให้ประหยัดเวลา มุ่งเน้นการเรียนและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เช่น
การหันหน้าเข้ากันเป็นวงกลมเมื่อทำงานกลุ่ม 
โดยวิธีการสำคัญในการสอนเรื่องรายละเอียดกิจวัตรให้กับเด็กๆ
คือการสมมุติว่าตัวเองเป็นนักเรียน และให้คำแนะนำพวกเขาผ่านขั้นตอนการสาธิต
หลักจากนั้นเลือกเด็กนักเรียนมาฝึกปฏิบัติเพื่อตอกย้ำความเข้าใจ

6. อย่าลืมสร้างความสนุกสนาน

เคล็ดลับในการจัดการเรียนการสอนคือสิ่งนี้ก็ว่าได้
 เมื่อเด็กนักเรียนรู้สึกมีความสุข มีส่วนรวมและตั้งหน้าตั้งตาเรียน
คุณครูต้องอย่าลืมยกระดับประสิทธิภาพเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณครูควรมีการเตรียมเกมการละเล่นไป
เสียทุกครั้ง 
แต่เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้หัวเราะอย่างสนุกสนานกับคุณครู
โดยคุณครูสามารถเป็นตัวของตัวเองอย่างไม่มีลังเล เช่น
การเล่าเรื่องโชคร้ายเล็กๆ ที่สามารถดึงความสนใจของเด็กๆ
รวมถึงใช้สำเนียงแปลกๆ การตอบคำถามด้วยเสียงโอเปร่า
ที่สำคัญอย่าลืมสนุกกับงานที่ทำและเด็กจะสนุกกับการเรียนรู้และรักในตัวคุณ
ครู

ที่มา:http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/oct/08/classroom-management-tips-new-teachers

ภาพประกอบ:  http://www.adweek.com/agencyspy/tired-of-advertising-come-teach-for-mediabistro/7720

แปลและเรียบเรียงบทความโดย CopyRight:มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

ขอขอบคณที่มา : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org