การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน กรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือ สูงขึ้น

2635
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น


ประกาศ  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ว9/2563

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือถึง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามวุฒิที่ก.ค.ศ.รับรอง

เพิ่มเพื่อน

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานก.ค.ศ.ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่กคศรับรองให้ทราบและถือปฏิบัตินั้น ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ยกเลิกข้อความในข้อ 1.3 ของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่กคศรับรองตามหนังสือที่อ้างถึงและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

1.3 คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

1.3.1 เป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและหรือ ระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้ง หรือ
1.3.2 เป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอนหรือ
1.3.3 เป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตามส่วนที่ราชการต้นสังกัดกำหนด
การดำเนินการตามข้อ 1.3 ให้ใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ศึกษาต่อตามระเบียบของทางราชการหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รายงานการไปศึกษา โดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการหรือได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามที่กคศรับรองตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ว9/2563 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.