สพฐ.ยัน! ครูมีความสุขในโครงการลดเวลาเรียน

70

“การุณ”สรุปภาพรวมโครงการลดเวลาเรียนหลังเดินหน้านโยบาย 2 เดือน พบ
โรงเรียนมีความพร้อม ร้อยละ 95.31 นักเรียนมีความสุข ร้อยละ
96ขณะที่ครูมีความสุขในการสอน ร้อยละ 93


วันนี้ (5 ม.ค.) นายการุณ,สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่าตามที่
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เดินหน้าโครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
จำนวน 3,831 โรง ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.2558 นั้นจากการดำเนินโครงการนี้ได้ 2
เดือน สพฐ.ได้สรุปข้อมูลผลการติดตามการดำเนินงานเชิงประจักษ์ พบว่า
สถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ 95.31
โรงเรียนจัดตารางเรียนกับกิจกรรมสอดคล้องกันร้อยละ 93.63
และมีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ร้อยละ 86.75

เพิ่มเพื่อน


เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า นักเรียนมีความสุข
ตื่นตัวต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96
ครูร่วมกิจกรรมกับนักเรียนได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 93
ชุมชนและหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ร้อยละ
41ผู้ปกครองและชุมชนตื่นตัวให้ความสนใจกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ ร้อยละ
61 สำหรับปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนนั้น
ครูขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มีเวลาจัดทำแผน
ซึ่งเป็นปัญหาที่โรงเรียนสามารถแก้ไขได้เอง
ส่วนปัญหานักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนไม่มีสมาธิในการเรียนชั่วโมงปกติ
นั้น สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
และจัดให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
อีกทั้งยังมีปัญหานักเรียนสับสนเวลาในการทำกิจกรรม
ความแตกต่างระหว่างวัยในการทำกิจกรรมที่คละชั้น หรือ
ครูไม่เพียงพอต่อกิจกรรม กิจกรรมที่จัดไม่ตรงกับความถนัดของครู
รวมไปถึงปัญหาขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณ
ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

“ส่วนใหญ่การทำกิจกรรมลดเวลาเรียน นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความสุข
และมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ซึ่งในปีการศึกษา 2559
สพฐ.จะขยายผลเพิ่มเติมอีก10,699 โรง นอกจากนี้จะจัดประกวด BestPractice
โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรม
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆด้วย
ส่วนประเด็นที่ครูมองว่าโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เป็นการเพิ่มภาระงานนั้น ผมมองว่าไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระครู
เพราะโครงการอยู่ในภารกิจการสอนอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันครูก็มีความเข้าใจมาก
ขึ้น ดูได้จากผลสำรวจของการดำเนินงานที่ครูมีความสุขถึง 93%” นายการุณ
กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 14:00 น.