มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

2068
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563  เปิดรับสมัคร 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563เปิดรับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563  เปิดรับสมัคร 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ได้มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และใช้เสนอรับการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคุรุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.หลักสูตร และจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา คณะกรรมการคุรุสภามีมติอนุมัติให้หลักสูตรประกศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ ๒๕๖๒) รับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖ต จำนวน ๑๘๐ คน

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร

๒.๑ เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามระบอบประชาธิปไตย

๒.๒ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

๒.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๒.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีสรรรมอันดีสำหรับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

advertisement

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก เพราะการกระทำผิดตามวินัย หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

advertisement

๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าศึกษา หรือสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

๒.๑๐ ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใดอันเนื่องมาจากความประพฤติมิชอบ

๒.๑๑ มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้งอันปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุรา หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

๒.๑๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ตามที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้

๒.๑๓ มีเกรดเฉลี่ยสะสมสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ๒.๕๐ ขึ้นไป

๒.๑๔ เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในสถานศึกษา

๒.๑๕ มีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

และเกณฑ์อื่นๆสามารถDownload ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่

http://www.shorturl.at/abiM1

โทร. 038-515826

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

advertisement