Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

30% มาแล้ว!! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Advertisement

เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

1. หนังสือแจ้งจัดสรร 30%  2/2561

2. บัญชีจัดสรร ร.ร. หน่วยเบิก

Advertisement

3. สรุปบัญชีจัดสรรราย สพท.

4. บัญชีจัดสรร ร.ร.ปกติ รายโรง

5. ร.ร. ที่ได้รับเกินจำนวนนักเรียน (-) หักลบในภาคเรียนต่อไป

6. ร.ร. ที่ได้รับเกินจำนวนนักเรียน (-) ที่ต้องส่งคืนงบประมาณ

7. รายชื่อ ร.ร.ได้รับงบประมาณครบแล้ว (0)

ขอบคุณที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You might also like