เอกสารการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

3078
เอกสารการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564
เอกสารการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

เอกสารการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

แบบประเมินครูดีในดวงใจ

คำชี้แจง แบบประเมินครูดีในดวงใจนี้กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละด้านตามกรอบแนวคิดสำคัญของแบบประเมินครูดีในดวงใจ ดังนี้

แบบประเมินตอนที่ 1 ประเมินจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ประกอบด้วยครูมีความรักและเมตตา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู มีการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 20 คะแนน

เพิ่มเพื่อน

แบบประเมินตอนที่ 2 ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์  มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน และมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียน นำไปสังเคราะห์หาแนวทาง วิธีการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 35 คะแนน

แบบประเมินตอนที่ 3 ประเมินการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ครูใช้หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความคุ้มค่า และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน 15 คะแนน

แบบประเมินตอนที่ 4 ประเมินผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และครูมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  30 คะแนน

รวมการประเมิน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม

เอกสารการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  คลิก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  คลิก
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  คลิก