ชงประเมินคุรุทายาทปี 3-4 ก่อนจบรับใบประกอบวิชาชีพทันที

304

เมื่อ
วันที่ 18 ม.ค.59 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.)ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
ซึ่งมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า

ได้มีการหารือถึงโครงการคุรุทายาท
ซึ่งเป็นโครงการที่ ศธ.ให้ความสำคัญ
แต่เนื่องจากคุรุสภามีข้อบังคับว่าด้วยการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ที่ระบุไว้ว่านับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จะต้องเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานตามที่กำหนด อาทิ เรื่องจิตวิทยาเด็ก เทคนิคการสอน
การจัดทำแผนการสอน เป็นต้น
หากผ่านการประเมินจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เด็กโครงการคุรุทายาท
ถือว่าได้รับการปลูกฝังในเรื่องหลักความเป็นครูค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้ว
จึงให้คุรุสภาไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เพื่อดูว่าจะมีวิธีการประเมินเด็กในโครงการคุรุทายาทตามมาตรฐานวิชาชีพ
ก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างไร
โดยมีผู้เสนอว่าควรให้มีการประเมินระหว่างเรียนปี 3 หรือ 4
ซึ่งคุรุสภาจะได้หารือ สกอ.เพื่อให้ได้ข้อสรุปเรื่องนี้โดยเร็ว

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวอีกว่า
ที่ประชุมยังได้หารือถึงโครงการกองทุนการศึกษา
เป็นโครงการที่องคมนตรีได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 18 แห่ง
ให้เด็กที่เรียนสายครูไปฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ130
แห่งทั่วประเทศ
โดยองคมนตรีจะเข้าไปติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากคุรุสภา
มีข้อกำหนดไว้ว่านักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ต้องฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เท่านั้น
แต่เนื่องจากมีโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งที่
เข้าร่วมโครงการไม่ผ่านการประเมินจาก สมศ. ดังนั้น
คุรุสภาจึงให้การยกเว้นให้เด็กที่จะไปฝึกปฏิบัติการสอนตามโครงการดังกล่าว
สามารถไปฝึกในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่านการประเมินจากสมศ.ได้

เพิ่มเพื่อน

“บอร์ดคุรุสภา
ยังได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู ว่ายังมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไร
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสร้างภาระให้กับครูก็จะพิจารณายกเลิก
แต่ถ้าเห็นว่ายังมีความจำเป็นอยู่
เพราะครูจะได้รับการพัฒนาก็ควรให้มีการต่อใบประกอบวิชาชีพต่อไป
แต่จะต้องลดระยะเวลาในการดำเนินการจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 45 วัน
ให้ใช้เวลาน้อยที่สุด
และยังพิจารณาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับผู้ที่ไม่ได้
สำเร็จการศึกษาสายครู เช่น ครูตชด.
หรือแม้แต่ช่างมีความรู้และประสบการณ์มาก
ซึ่งทางอาชีวศึกษาไปเชิญมาเป็นครูผู้สอน
ที่ประชุมเห็นว่าอาจจะต้องมีการออกใบอนุญาตการสอนให้เป็นการเฉพาะกับครู
กลุ่มนี้ด้วย” เลขาธิการคุรุสภา กล่าว 

 

ที่มา สยามรัฐ วันที่ 19 มกราคม 2559