เลขาฯ สพฐ.ยันไม่ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก “สอนผ่านดาวเทียม-หมุนเวียนครู” แทน

71

เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของผู้เรียน
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการว่า ขณะนี้
สพฐ.ได้แก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้ว
โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
หรือดีแอลทีวี
ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กในรายวิชาที่ขาดแคลน
ครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายการุณกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังให้หมุนเวียนครูผู้สอน
เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน
หรือขาดแคลนครูที่มีความสามารถเฉพาะทาง
ทำให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่
จึงให้หมุนเวียนครูไปสอนในโรงเรียนขนาดเล็กในบางพื้นที่ด้วย
รวมถึงการจัดให้เรียนรวมชั้น ทั้งการเรียนรู้แบบช่วงชั้น และแบบคละชั้น โดย

เพิ่มเพื่อน

หนังสือพิมพ์มติชนรายวันมีตัวอย่างของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเลย
ที่ได้บริหารจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการนำโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กันมารวมเป็นเครือข่าย
แล้วร่วมกันจัดการศึกษาแบบรวมเรียน

“การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการใช้ระบบดีแอลทีวี การหมุนเวียนครู
และการเรียนรวม
เป็นวิธีการที่ถือว่าประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้จริง
พร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่ยุบ หรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กอย่างแน่นอน
เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ที่จะไม่ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก โดย สพฐ.จะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาในส่วนต่างๆ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กอย่าง ทั่วถึง” นายการุณกล่าว

ที่มา มติชน ฉบับวันที่ 21 ม.ค. 2559 (กรอบบ่าย)