6 เทคนิค พัฒนาแผนการสอนสำหรับคุณครู

115

“แผนการสอน” นั้นถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
ซึ่งตัวครู-อาจารย์ก็ต้องใช้ทั้งเวลาและความรู้ในการวางแผนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงให้เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนของเด็กแต่ละช่วงวัย 6 เทคนิคต่อไปนี้

จะเป็นตัวช่วยให้อาจารย์ได้มีแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสอนได้อย่าง
ครอบคลุมและจัดการให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนของตน

1. กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน

อันดับแรกเริ่มด้วยการกำหนดระยะในการวางแผนการสอนที่แน่นอน
เพื่อให้มั่นใจว่า
ตัวครู-อาจารย์จะไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในช่วงระยะเวลาที่สำคัญนี้

2. ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้เกิดขึ้นมากมายเพื่อให้ครู-อาจารย์นั้นสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น

เช่น การบันทึกแผนการสอนไวใน “Outlook” ซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้
รวมไปถึงการใช้แอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า “iDoceo”
ที่สามารถนำมาปรับใช้กับเอกสารแผนการสอน
และที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของเอกสาร ครู-อาจารย์ก็สามารถนำไปฝากไว้ใน
“Google Drive” หรือระบบคลาวด์ ยิ่งถ้าหากครู-อาจารย์ต้องมีการทำงานร่วมกัน
ก็ยังสามารถแบ่งปันเอกสารง่ายๆ ผ่านทาง “Google Drive” 
รวมถึงการฝากไฟล์ในระบบคลาวด์ก็ยังทำให้ครู-อาจารย์สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้
จากทุกอุปกรณ์ และในการบันทึกแผนการสอนต่างๆ ที่พบบนเว็บไซต์
ก็สามารถใช้แอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า “Evernote” เป็นต้น

3. ถามตัวเองเพื่อความมั่นใจ

ในการวางแผนการสอนนั้น ควรให้การมุ่งเน้นไปที่ว่า
เด็กจะได้เรียนรู้อะไรและอย่างไรมากกว่าการมุ่งเน้นไปที่ตัวงาน
โดยคำถามต่อไปนี้
จะเป็นตัวช่วยในการวางกรอบแนวความคิดในการพัฒนาแผนการสอนได้

1. อะไรคือความรู้และทักษะที่สำคัญที่ต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้ และจะสร้างสรรค์วิธีการท้าทายได้อย่างไร?

2. อะไรที่เป็นความเข้าใจผิดที่มักเกิดขึ้นโดยทั่วไป แล้วตัวครู-อาจารย์เองจะป้องกันหรือขจัดออกไปได้อย่างไร?

3. ครู-อาจารย์จะรู้ได้อย่างไรว่าพื้นฐานความรู้ของเด็กในเรียนในชั้นนั้นมีอะไรบ้าง?

4. เมื่อไหร่ที่ครู-อาจารย์สมควรจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะนำความรู้และทักษะใหม่ๆ ไปใช้?

5. คำถามอะไรที่ครู-อาจารย์ควรใช้ในห้องระหว่างการเรียนการสอน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่กำลังเรียนรู้อยู่ในขณะนั้น

6. คำถามอะไรที่จะสามารถใช้ท้าทายนักเรียนได้ เมื่อครู-อาจารย์นั้นมั่นใจแล้วว่า นักเรียนในชั้นรู้พื้นฐานที่สำคัญแล้ว

7. จุดไหนในแผนการสอนที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เพิ่งเรียนรู้

8. เน้นย้ำในช่วงสุดท้ายของบทเรียน ยกตัวอย่างเช่น
สิ่งไหนที่นักเรียนคิดว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดในบทเรียน เพื่อที่ว่า
ในครั้งต่อไปจะกลับมาทบทวนหรือเน้นย้ำอีกครั้งได้

4. เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นไปด้วยดี

การประเมินผลและการจัดการแผนการสอนนั้น
จะก่อให้เกิดความเครียดน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากแต่ละบทเรียนนั้นมีข้อเสนอแนะที่สำคัญในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยดีและความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
ลองใช้ช่วงเวลาท้ายของการประมวลแผนการสอนในการเน้นย้ำในสิ่งที่ควรปรับ
เปลี่ยนที่ครู-อาจารย์ต้องทำในอนาคต
 

5. อย่าหมกมุ่นกับแผนการสอนจนเกินไป

การวางแผนการสอนนั้น
ต้องอาศัยการคิดพิจารณาถึงรายละเอียดแบบแผนเพื่อไห้ถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้
โดยในรายละเอียดแต่ละจุดแต่ละข้อนั้น
ต้องมีมากพอที่จะสามารถจัดวางอยู่ในเส้นทางที่เหมาะสม
โดยที่ก็สามารถให้ความยืดหยุ่นในรายละเอียดเพื่อการปรับเปลี่ยนแก้ไขในจุด
ที่ไม่เหมาะสมได้ และการวางแผนนั้งต้องอาศัยจุดสำคัญที่น่าสนใจ
ซึ่งอาจเปิดเป็นประเด็นคำถามเพื่อกระชับความเข้าใจสำหรับเด็กๆ
อีกทั้งควรมีการเตรียมการล่วงหน้าในสิ่งที่เด็กอาจเกิดคำถามหรือไม่เข้าใจ
และที่สำคัญจงจำไว้ว่าการวางแผนการสอนนั้น
ก็เพื่อเสริมสร้างการเรียนการสอนของครู-อาจารย์
ไม่ใช่มีไว้เพื่อจำกัดความคิดของตน
 

6. สอนน้อยๆ แต่ย้ำเตือนบ่อยขึ้น

บางทีการเรียนการสอนที่ป้อนข้อมูลมากจนเกินไป
อาจเกินความสามารถของเด็กที่จะเก็บเกี่ยวหรือรับรู้ได้
ในขณะที่การสอนที่น้อยและมีการให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้ทบทวนบ่อยๆ
อาจทำให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ ดังนั้นการวางแผนแต่ละบทเรียน
อาจเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังบทเรียนก่อนหน้า และทบทวนอีกครั้งในช่วงปลายเทอม
เป็นต้น

 

เรียบเรียงบทความโดย CopyRight : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.theguardian.com/teacher-network/2016/jan/05/new-year-resolutions-made-easy-six-ways-improve-lesson-planning

ที่มา : http://www.kusol.org/article/detail/id/8958