เทคนิค 7 ข้อ ในการสอบเข้ารับราชการให้ประสบความสำเร็จ

64

เทคนิค 7 ข้อ ในการสอบเข้ารับราชการให้ประสบความสำเร็จ

1.
การสมัครสอบมีส่วนสำคัญมาก ควรสมัครสอบในวันแรกที่เปิดรับสมัคร
เพราะหากสอบได้แล้วลำดับในการเรียกบรรจุจะเรียกจากผู้มีคะแนนมากกว่า
แต่เมื่อมีผู้มีคะแนนเท่ากันจะเรียงจากผู้ที่สมัครก่อน
ซึ่งเป็นไปได้มากที่จะมีผู้ได้คะแนนเท่ากันเป็นจำนวนหลายคน 
ซึ่งหากเราสมัครก่อนในกรณีคะแนนเท่ากันเราจะได้อยู่ในลำดับก่อน
           
2.  การเตรียมตัวสอบ ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการสอบแข่งขัน
ซึ่งมีหนังสือตำรา เกี่ยวกับการสอบแข่งขันมากกมาย
แต่เวลาในการเตรียมสอบซึ่งนับตั้งแต่หน่วยงานราชการเปิดรับสมัครจนถึงเวลา
สอบ ประมาณ 2 เดือน
ซึ่งหากผู้เตรียมตัวสอบอ่านหนังสือแบบกว้างไม่เน้นจุดสำคัญก็จะทำให้พลาด
โอกาสในการสอบได้ 
ดังนั้นควรอ่านประกาศการรับสมัครสอบให้ละเอียดว่าจะออกสอบเกี่ยวกับเรื่อง
อะไรบ้าง เพื่อให้การเตรียมตัวสอบแคบลงในเวลาอันสั้น
           
3. ข้อมูลเฉพาะของแต่ละหน่วยงานราชการก็มีความสำคัญ
ควรทำความเข้าใจศึกษาให้ละเอียด เช่น ซื่อเว็บไซต์ ภารกิจหลักขององค์กร
อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวนโยบาย  วิสัยทัศน์  ฯลฯ
           
4. ในห้องสอบต้องทำข้อสอบให้ได้  โดยเฉพาะข้อสอบภาค ก. ต้องทำให้ทันเวลา
ทำด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
บางข้อก็สามารถนำตัวเลือกของข้อสอบมาสุ่มหาคำตอบได้เลยโดยไม่ต้องใช้สูตร
จะทำให้ผู้เข้าสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้น
           
5. ข้อสอบภาษาไทยเกี่ยวกับการอ่านบทความ
จะต้องตอบตามเนื้อความที่โจทย์ให้มาอย่าคิดนอกเหนือจากนั้น อย่าคิดล่วงหน้า
และให้สังเกตข้อความเหล่านี้คือ  “ทำให้ , ปรากฏขึ้น, เพราะ, 
เนื่องจาก”  ซึ่งคำตอบส่วนใหญ่จะอยู่หลังข้อความเหล่านี้
           
6. การเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยเฉพาะตัวเลือกที่เป็นคำเฉพาะเจาะจง
ส่วนใหญ่จะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง เช่น หากมีตัวเลือกที่ลงท้ายว่า
“เท่านั้น, เพียงอย่างเดียว” ให้ข้ามไปได้เลย
           
7. การเดาอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการเข้าสอบจากประสบการณ์
ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ไม่สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ทุกข้อ จะต้องเดา
เทคนิคง่าย ๆ ของการทำข้อสอบประเภทที่ถามเกี่ยวกับ จำนวนกี่คน  อายุกี่ปี
ระเวลาเท่าใด    ถ้าหากไม่ทราบเลยว่าข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง ควรเลือก ข้อ ค
หรือ ง ก็ได้ เพราะคำตอบส่วนใหญ่จะเป็น ข้อ ค หรือ ง
ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก www.testthai1.com