32 หลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี สำหรับครู มีเกียรติบัตร จากThaimooc ใช้อ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้

7607
32 หลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี สำหรับครู มีเกียรติบัตร จากThaimooc ใช้อ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้
32 หลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี สำหรับครู มีเกียรติบัตร จากThaimooc ใช้อ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรอบรมออนไลน์ ซึ่งรวมไว้ 32 หลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี สำหรับครู มีเกียรติบัตร จากThaimooc ใช้อ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้ มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

เพิ่มเพื่อน

มาแล้วจ้า รอบนี้จัดหนัก!! จัดเต็ม!! กับชุดวิชาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
บทเรียนออนไลน์จากหลากหลายมหาวิทยาลัย (เรียนฟรี)

32 หลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี สำหรับครู มีเกียรติบัตร จากThaimooc ใช้อ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้
32 หลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี สำหรับครู มีเกียรติบัตร จากThaimooc ใช้อ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้

💻 ชุดวิชา “การพัฒนาสมรรถนะครูยุคดิจิทัล”
📍SPU005 : เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital
https://cutt.ly/SPU005
.
📍CMU020 : ไอทีเพื่อการศึกษา
https://cutt.ly/CMU020
.
📍CMU021 : การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที
https://cutt.ly/CMU021
.
📍SWU006 : การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล
https://cutt.ly/SWU006
.
📍STOU006 : เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
https://cutt.ly/STOU006
.
💻ชุดวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน”
📍CMU017 : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
https://cutt.ly/CMU017
.
📍CU021 : การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา
https://cutt.ly/CU021
.
📍CU022 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
https://cutt.ly/CU022
.
📍KMUTNB001 : การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย AR
https://cutt.ly/KMUTNB001
.
📍KMITL003 : คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ
https://cutt.ly/KMITL003
.
📍KU004 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
https://cutt.ly/KU004
.
📍PSRU001 : นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
https://cutt.ly/PSRU001
.
📍WU002 : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
https://cutt.ly/WU002
.
💻ชุดวิชา “การพัฒนาการสอนและงานวิจัยในยุคดิจิทัล”
📍CU015 : องค์การแห่งการเรียนรู้
https://cutt.ly/CU015
.
📍CU019 : การจัดการความรู้
https://cutt.ly/CU019
.
📍SU004 : การวิจัยทางการศึกษา
https://cutt.ly/SU004
.
📍KMUTT011 : การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
https://cutt.ly/KMUTT011
.
📍SWU003 : Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
https://cutt.ly/SWU003
.
💻ชุดวิชา “การออกแบบสื่อการสอนออนไลน์”
📍CU016 : เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ
https://cutt.ly/CU016
.
📍CU020 : การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
https://cutt.ly/CU020
.
📍PSU008 : การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
https://cutt.ly/PSU008
.
📍SRU004 : การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา
https://cutt.ly/SRU004
.
📍STOU018 : สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล
https://cutt.ly/STOU018
.
📍KMUTT016 : รู้รอบด้านการนำเสนอ
https://cutt.ly/KMUTT016
.

💻ชุดวิชา “พัฒนาครูอาชีวศึกษา”
📍KMUTT004 : ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู
https://cutt.ly/KMUTT004
.
📍KMUTT017 : นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา
https://cutt.ly/KMUTT017
.
📍STC001 : ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
https://cutt.ly/STC001
.
💻ชุดวิชา “การสอนและชุมชนแห่งการเรียนรู้”
📍CPRU002 : ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู
https://cutt.ly/CPRU002
.
📍NU042 : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น
https://cutt.ly/NU042
.
📍STOU011 : การสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย
https://cutt.ly/STOU011
.
💻รายวิชาในกลุ่ม “STEM ศึกษา”
📍MU003 : การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
https://cutt.ly/MU003
.
📍MU004 : การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
https://cutt.ly/MU004
.
เรียนออนไลน์ที่ ThaiMOOC.org (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
🏢 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก Thai-MOOC มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)