ก.ค.ศ.อนุมัติ”วิทยฐานะเชี่ยวชาญ” 36 ราย

58

590202

          ตามมติ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยว
ชาญ จำนวน ๓๖ ราย ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

          ๑. ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
               ๑.๑ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
               ๑.๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
          ๒. ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๓/๒๕๕๖ จำนวน ๓๔ ราย ดังนี้
               ๒.๑ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๕ ราย
               ๒.๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๙ ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด