ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกอ่านเขียน 23 ชุด

220

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ!!

แบบฝึกชุดที่ ๑(สระ อา)

แบบฝึกชุดที่ ๒(สระ อี)

แบบฝึกชุดที่ ๓(สระ อู)

แบบฝึกชุดที่ ๔(สระ เอ)

แบบฝึกชุดที่ ๕(สระ แอ)

แบบฝึกชุดที่ ๖(สระ อือ)

เพิ่มเพื่อน

แบบฝึกชุดที่ ๗(สระ โอ)

แบบฝึกชุดที่ ๘(สระ ออ)

แบบฝึกชุดที่ ๙(สระ เอา)

แบบฝึกชุดที่ ๑๐(สระ อำ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๑(สระ เออ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๒(สระ เอีย)

แบบฝึกชุดที่ ๑๓(สระ เอือ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๔(สระ อัว)

แบบฝึกชุดที่ ๑๕(สระ ไอ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๖(สระ ใอ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๗(สระ แอะ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๘(สระ เอะ)

แบบฝึกชุดที่ ๑๙(สระ เอาะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๐(สระ เออะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๑(สระโอะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๒(สระ อะ)

แบบฝึกชุดที่ ๒๓(สระ อิ)

 

ขอบคุณที่มา

คุณครู สำลี  รักสุทธี ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ และเว็บไซต์ http://www.guruonline.in.th/2249.html