“ลดภาระครูเรื่องใบอนุญาตฯ” กับ การบ้าน 3 ข้อใหญ่ของคุรุสภา

55

เมื่อ
เร็วๆ นี้ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัด ศธ.
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา ได้เปิดเผยว่า
ขณะนี้คุรุสภามีการบ้านที่ต้องทำ 3 เรื่อง เพื่อเสนอ พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. คือ

1.เรื่องการรับรองปริญญา โดย
คุรุสภาจะรองรับหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ที่ผ่านมามีความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการเปิดหลักสูตรคุรุศาสตร์/ศึกษา
ศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่ต้องผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย
แล้วจึงส่งเรื่องมาให้ สกอ.
และส่งต่อให้คุรุสภาตั้งคณะทำงานออกไปดูหลักสูตรว่ามีความพร้อมและตรงกับ
มาตรฐานวิชาชีพหรือไม่
ส่งผลให้มีการเปิดสอนก่อนที่หลักสูตรจะได้รับการรับรอง
รวมถึงรับผู้เรียนเกินกว่าที่จออนุมัติ
ทำให้คุรุสภาต้องมีปัญหากับมหาวิทยาลัย ดังนั้น นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศธ.
จึงเสนอให้มีการปรับปรุงเรื่องการรับรองปริญญาหลักสูตรทางการศึกษา
โดยสภามหาวิทยาลัยต้องตกลงกับสภาวิชาชีพคือคุรุสภาก่อนที่จะอนุมัติหลักสูตร
เพื่อให้คุรุสภาให้คำแนะนำและยืนยันการอนุมัติให้เปิดสอนได้
คุรุสภาจะไม่ไปไล่จับเหมือนที่ผ่านมา

เพิ่มเพื่อน

2.การลดขั้นตอนให้ใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อ
แก้ปัญหาโรงเรียนที่ต้องการได้ครูเก่งมาสอน เช่น
สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องการครูช่างสิบหมู่ซึ่งกำลังจะสูญหายไม่มีใครสืบต่อ
หรือตำรวจตระเวนชายแดนที่เป็นครูสอนเด็กในโรงเรียน ตชด.
แต่ไม่มีใบอนุญาตครู เป็นต้น คุรุสภาก็จะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะให้

3.การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่ง
รมว.ศธ.มอบให้คุรุสภาไปศึกษาว่าควรต้องต่ออายุหรือไม่
เรื่องนี้ได้ข้อสรุปว่าควรต้องมีการต่ออายุใบอนุญาตฯ
เพื่อสะท้อนว่าครูคนนั้นมีการพัฒนาตนเองหรือไม่ เมื่อได้รับใบอนุญาตฯ
ซึ่งมีอายุ 5 ปี ครูจะต้องทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อมาแสดงประกอบการต่ออายุอีก 5
ปี โดยครูก็ยังต้องเก็บสะสมผลงานต่อไป เมื่อถึงปีที่ 11
ก็ให้ต่ออายุอีกครั้ง แต่เป็นการต่อแบบตลอดชีพ
และถ้าครูผิดจรรยาบรรณร้ายแรงก็ถอนใบอนุญาตฯ ได้ kroobannok.com

ส่วนกรณีผู้บริหารการ
ศึกษาต้องถือใบอนุญาตฯ 3 ใบ คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ได้อธิบายให้
รมว.ศธ.ฟังแล้วว่าให้ลดเหลือใบเดียว
หมายถึงขณะนั้นมีตำแหน่งอะไรให้ถือใบอนุญาตใบนั้นเป็นหลัก
เพื่อลดภาระไม่ต้องเสียเงินค่าต่อใบอนุญาตหลายใบ. 

 

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559