หน้าแรก ข่าวการศึกษา “สมศ.” เคาะการประเมินรูปแบบใหม่ปลายปี 63!! ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน

“สมศ.” เคาะการประเมินรูปแบบใหม่ปลายปี 63!! ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน

“สมศ.” เคาะการประเมินรูปแบบใหม่ปลายปี 63!!   ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน
“สมศ.” เคาะการประเมินรูปแบบใหม่ปลายปี 63!! ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน

“สมศ.” เคาะการประเมินรูปแบบใหม่ปลายปี 63!!  ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน

“สมศ.” เคาะการประเมินรูปแบบใหม่ปลายปี 63!! ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน
“สมศ.” เคาะการประเมินรูปแบบใหม่ปลายปี 63!! ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า ล่าสุด สมศ. ได้เตรียมเดินหน้าทำการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะมีแนวทางการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากรอบอื่น ๆ ที่ผ่านมาทั้งการปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจะต้องทำให้สถานศึกษามองภาพการประเมินภายนอกชัดเจนมากขึ้น ผลการประเมินต้องสามารถนำผลการประเมินไปปรับใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จะต้องตัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกไป รวมทั้งจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการส่งรายงานการประเมินตนเองด้วยระบบ E-SAR ซึ่งเป็นการส่ง SAR บนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดย สมศ. และหน่วยงานต้นสังกัดจะเห็นสถานะการส่ง SAR พร้อมกันแบบเรียลไทม์ รวมถึงการพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถบันทึกข้อมูลจากการลงพื้นที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการทำงานได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาระดับประเทศ โดยจะนำผลการวิจัยที่ได้ มาอ้างอิงในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รวมไปถึงแพลตฟอร์มการประเมินคุณภาพภายนอกแบบใหม่ ๆ อีกทั้งการนำงานวิจัยมาพัฒนาเกณฑ์ประเมินนั้น จะช่วยให้
สมศ. สามารถพัฒนากระบวนการประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังสามารถคาดการณ์แนวโน้มการศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลงไปอนาคต ทั้งนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดว่าจะสามารถเริ่มประเมินได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 โดยสถานศึกษากลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ต้นสังกัดจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) มายัง สมศ. จำนวน 6,653 แห่ง ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ SAR ไปแล้วจำนวน 3,873

เพิ่มเพื่อน

advertisement

และเบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมศ. จะสามารถประเมินคุณภาพภายนอกให้แก่สถานศึกษาได้กว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ

advertisement

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

###

#สมศ #ประเมินรอบใหม่ปี 2564 #กระทรวงศึกษาธิการ #ประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ # #ONESQA #JCCOTH

advertisement