รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.

1183
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้รับการประมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง รับสมัครคัดเลืกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ส้กัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ในวัน เวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงประกศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเทวิชาการ ระดับเชี่ยวขาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากตรวจพบในภายหลังว่าข้าราชการที่มี รายชื่อตามประกาศนี้มีคุณสมบัติต่างไปจาก
ที่ ก.พ. กำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
สำนักงานคณะกรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานจะไม่พิจรณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือยกเลิกคำสั่งที่แต่งตั้ง
ให้ดำงตำแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังมิได้

เพิ่มเพื่อน

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ