สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

1052
สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

 

สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่สำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
๑ พิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภษาอังกฤษ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ
บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น
๒. การดูแลรักษาครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จำนวน ๓ อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เพิ่มเพื่อน

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกยกุพหลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา
เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗.) ไม่เป็นผู้ดยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(๑) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(๒) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
(๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

 

 

สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

 

สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก สพฐ.