ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1

480

แบบฝึกคณิตศาสตร์ป.๑

              สืบเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
เขต
1 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าทุกสาระ 
จึงได้กำหนดให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นกลยุทธ์
หนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนา       โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก  
กิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก   คือการจัดทำสื่อ
หรือแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

1-3           

            แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่
1
ชุดนี้มีทั้งหมด 3 เล่ม สำหรับแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้เป็นเล่มที่
1 เป็นแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนจำนวน , ตัวเลขฮินดูอารบิก ,
ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

           
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนจำนวน
, ตัวเลขฮินดูอารบิก , ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
ครูผู้สอน นักเรียน
และผู้ที่สนใจที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป
ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ช่วยให้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  
 

                                     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
1

เพิ่มเพื่อน

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1 พัฒนาการเขียน.doc
ดู ดาวน์โหลด 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 บวก ลบ ระคน.doc
ดู ดาวน์โหลด
 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2.doc
ดู ดาวน์โหลด
 

แบบฝึก เล่ม 2.doc
ดู ดาวน์โหลด
 

ปกแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์.เล่ม 2 ชุดที่ 1doc.doc
ดู ดาวน์โหลด
 

ปกแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2ชุดที่ 2.doc
ดู ดาวน์โหลด
  ง

ปกแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว.เล่มที่ 3doc.doc
ดู ดาวน์โหลด
 

 
ปกแบบฝึกเล่มที่ 1การเขียน.doc
ดู ดาวน์โหลด
 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1