ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ.กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

350
ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ.กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556
ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ.กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ.กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีกาs 3 13/2556″

สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวความคืบหน้า เรื่องขอบการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. เคยพิจารณามีมติไม่อนุมัติให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 มาแจ้งให้ทุกท่านทราบ

เพิ่มเพื่อน

ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ส่งคําขอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษามายังสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว13/2556 ในปี พ.ศ. 2559 จํานวน 5,345 ราย โดยสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ พิจารณาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมา และได้แจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุพลขอแต่ละราย

ให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ และต่อมา ก.ค.ศ. ได้มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายใดที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ให้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 3 13/2556 ที่เห็นว่าพลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. มีความ คลาดเคลื่อนจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินยื่นไว้เดิม ให้สามารถยื่นคําขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ได้ โดยการนับระยะเวลาในการจัดทําคําขอทบทวนพร้อมคําชี้แจงประกอบการพิจารณานับตั้งแต่วันที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือแจ้งมติไปยังส่วuราชการ เป็นระยะเวลาภายใน 90 วัน ซึ่งมีข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,933 ราย ได้ยื่นขอทบทวนตามมติ ก.ค.ศ. ดังกล่าว มายังสํานักงาน ก.ค.ศ. นั้น

ขณะนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้เร่งรัดการดําเนินการในเรื่องของการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชื่อมั่นว่าการพิจารณา ขอ0 ก.ค.ศ.จะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและความเป็นธรรมกับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุกราย ทั้งนี้ หากพลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. เป็นประการใด จะได้แจ้งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอทบทวนได้ทราบพลโดยเร็ว ต่อไป

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ.กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556
ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ.กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556

ขอบคุณที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.