เผยแพร่ผลงานวิชาการ! ชุดฝึกทักษะดนตรีสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

240

เจ้าของผลงาน ชื่อ นายวิทยา ศรีวิลัย ระดับ ครู คศ2 เอกดนตรีศึกษา จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจุบัน สอนอยู่โรงเรียน ชุมชนบ้านคาย ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ชื่อนวัตกรรม ชุดฝึกทักษะดนตรีสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวนโหลดผลงานได้ที่